Sağlık Bakanlığı 18000 sözleşmeli sağlık personeli alım ilanı

Haziran 03, 2018 |

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yapılacak merkezi
yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 18.000 sözleşmeli sağlık
personeli alınacaktır.
Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık
personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2018/5 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi
üzerinden yayınlanacaktır.
Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2016-KPSS Lisans, ön lisans ve
ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için 2016-KPSS Ortaöğretim - Ön Lisans sınav sonuçları
kullanılacaktır.
Adaylar tercihlerini, 04– 11 Haziran 2018 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen
kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek
yapabilecektir. ÖSYM’ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen
tercih listeleri geçerli olmayacaktır


Read more…

Türk İşbirliği Ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alım ilanı

Haziran 03, 2018 |

Başkanlığımız 58 ülkede 60 Program Koordinasyon Ofisi ile kalkınma işbirliği alanında
ülkemizin küresel yönelimler kazanan dış politikasının etkin bir uygulayıcısı olarak sahip
olduğu insan kaynağını her yıl genişletmek ihtiyacı duymaktadır. Başkanlığımızın spesifik
uzmanlık ve tecrübe gerektiren sözleşmeli personel pozisyonu ana istihdam biçimlerinden
biridir. TİKA’nın ülkemizin değerlerini ve tecrübesini dünya ile paylaşma misyonunu
benimsemiş uzmanlarımızın uluslararası bir vizyona sahip, farklı kültürlerle temasa, gelişmeye-
öğrenmeye açık, zor yaşam koşullarında da etkili/verimli bir şekilde üretimde bulunabilecek
sabırlı, kararlı, insani değerleri içselleştirmiş ve ahlaki olgunluğa sahip olması bizim için önem
taşımaktadır.
2018 yılı için de Başkanlığımızca 10 yerli ve yabancı uyruklu sözleşmeli uzman istihdam
edilecektir.
Müracaatlar 18/06/2018 tarihinde başlayacak olup, 22/06/2018 tarihinde sona erecektir.
Yapılan inceleme ve değerlendirme çalışmalarından sonra mülakata çağrılacak olan adaylar ve
sınav tarihi Başkanlığın www.tika.gov.tr adresli web sayfasından ilan edilecektir

Read more…

Yargıtay Başkanlığı 5 sözleşmeli personel alım ilanı

Haziran 03, 2018 |

Son Başvuru: 8 Haziran 2018

Yargıtay Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezi bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak
31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve
Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli
İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8’inci maddesi uyarınca, 2016
Kamu Personeli Seçme Sınavında alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı
olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile
YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30'unun
toplamı esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır)
olarak hesaplanacaktır) yapılacak sıralamaya göre en yüksek puandan başlanılarak sözleşmeli
bilişim personeli pozisyonunun 10 katı aday arasından, Başkanlığımızca gerçekleştirilecek
sözlü sınav başarı sırasına göre 5 Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Read more…

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 200 sözleşmeli personel alım ilanı

Haziran 03, 2018 |

Adli Tıp Kurumu
Sözleşmeli Personel İstihdamı Sınav İlanı
1)Adli Tıp Kurumu Taşra Teşkilatında 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren
“Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”a göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi
uyarınca sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere;
EK-1’deki listede yeri, unvanı ve nitelikleri belirtilen toplamda 200 sözleşmeli pozisyon için Adli Tıp Kurumu
Başkanlığı’nca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre sözleşmeli personel istihdamı yapılacaktır.
2) Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınavlara 2016 yılı KPSS’ye giren ve her pozisyon için aranan
puan türünden en az 70 puan alan adaylar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur
Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 5 ve 6’ıncı maddelerinde yazılı olan şartlar ile bu ilanın 4’üncü maddesinde
belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
3) Sözlü sınavlara, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere her
pozisyon için ilân edilen pozisyon sayısının 10 katı kadar aday çağrılacaktır.
4) Başvuruda bulunacakların aşağıdaki genel ve Ek-1 tabloda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.


Read more…

Sahil Güvenlik Komutanlığı 3 sürekli işçi alım ilanı

Haziran 03, 2018 |

 Başvurular 28 Mayıs-06 Haziran 2018 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlükleri veya internet (www.iskur.gov.tr.)
aracılığıyla yapılacaktır

Read more…

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 1 sözleşmeli personel alım ilanı

Haziran 03, 2018 |
Üniversitemiz Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi ve Su Ürünleri Fakültesinin Eğitim–Öğretim ve
Araştırma ihtiyaçlarında kullanılmak üzere tahsis edilen A1-K50 sefer belgesine sahip gemide 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen
unvanda 1 (bir) adet Gemi Adamı (Makine Zabiti) pozisyonunda sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR:
Başvuracak adayların:
1-657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz bulunmaları,
2-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları,
3-Müracatların; ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde mesai saati bitimine
kadar Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığının http://www.erdogan.edu.tr/idari/personel web
adresinden temin edilecek örnek başvuru dilekçesi ve istenilen belgeler ile birlikte Personel Dairesi
Başkanlığına elden yapılması gerekmektedir, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
NOT: 1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel
olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1
(bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.
 2- İstenen şartları sağlayan aday sayısının birden fazla olması halinde, kazanan aday noter
huzurunda yapılacak kura ile tespit edilecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:
1-Diploma veya mezuniyet belgesi örneği (Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı mutlaka
idare tarafından görülecek ve fotokopisi alınacaktır.),
2-İlan ekinde görülen başvuru formu,
3-Nüfus cüzdanı fotokopisi,
4-1 adet vesikalık fotoğraf (Başvuru formuna eklenecektir),
5-Başvurulan pozisyon için bu ilanda belirtilen belgeler (Belge asılları mutlaka idare tarafından
görülecek ve fotokopisi alınacaktır.),
6-Erkek adaylar için askerlik durum belgesi


Read more…

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı 140 itfaiye eri ve zabıta memuru alım ilanı

Haziran 03, 2018 |

Son Başvuru: 15 Haziran 2018 

KPSS en az 70


Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Belediye Zabıta
Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü,
KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama
yoluyla memur alınacaktır.


DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
Read more…

Kastamonu Üniversitesi 1 sürekli işçi alım ilanı

Haziran 03, 2018 |

Son Başvuru: 4 Haziran 2018 

Read more…

Lice Belediyesi İnşaat Mühendisi alım ilanı

Haziran 03, 2018 |


Son Başvuru: 11 Haziran 2018

Lice Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak
istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama
Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü,
KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama
yoluyla mühendis alınacaktır.Read more…